ทางบริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ดร.พยุง ศักดาสาวิตร
กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริษัท ไทย ออโต้ ทูลส์
ที่กรุณาให้ตัวแทนเข้าพบเพื่อมอบและแนะนำสินค้าใหม่
ในกลุ่มบริษัท IIT GROUP
ทางบริษัทฯ จึงขอขอบคุญพระคุณท่าน ดร.พยุง ศักดาสาวิตร
ที่ให้การสนับสนุนสินค้ามา ณ โอกาสนี้ค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻