ทางบริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริษัท ไทย ออโต้ ทูลส์ ที่กรุณาให้ตัวแทนเข้าพบเพื่อมอบและแนะนำสินค้าใหม่ ในกลุ่มบริษัท IIT GROUP ทางบริษัทฯ จึงขอขอบคุญพร […]